Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

Polityka Prywatności

Niniejszym informujemy, że w ramach prowadzonej działalności przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne i rzetelne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. RODO*, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. 

Szczegóły przetwarzania danych znajdziecie Państwo poniżej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Właścicielem sklepu przystangier.pl oraz administratorem Państwa danych jest Ewa Loba–Bronowicka, prowadząca działalność pod nazwą Przystań Gier z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na ulicy Bora-Komorowskiego 25/10, zarejestrowaną pod numerem  NIP 7881759704.

PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CELE I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA

Każde przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i musi być oparte na właściwej podstawie prawnej. Dane, jakie w szczególności przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności:

*  Podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres),

*  Dane kontaktowe (adres email, numer telefonu),

*  Numer NIP, REGON, data urodzin,

*  Dane księgowe, numery rachunków bankowych,

*  Historia zamówień, a więc transakcji zakupu towarów i usług,

*  Dane dotyczące procesów reklamacyjnych i gwarancyjnych,

*  Dane dotyczące procesów płatności,

*  Dane internetowe - dane transmisyjne

Powyższe dane są przez nas przetwarzane w oparciu o wskazaną podstawę prawną, ponieważ są niezbędne do:

1. Zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:

*  złożenia zamówienia,

*  sprzedaży towarów i usług, które mamy w swojej ofercie,

*  przygotowania oferty,

*  personalizowania dostępnych dla Państwa treści,

*  w celu rozwiązywania problemów, tj. rozpatrywania reklamacji, realizowania obowiązków gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady, prowadzenia postępowań sądowych.

2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 c RODO), np. w celu:

*  wypełnienia obowiązków podatkowych, wystawiania i przechowywania faktur,

*  rozpatrywania reklamacji, wniosków i skarg,

*  udzielania informacji upoważnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie.

3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 f RODO), np. w celach:

*  tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby,

*  prowadzenia działań marketingowych, w tym badania Państwa zadowolenia z wykonanych usług, prowadzenia kampanii reklamowych naszych towarów i usług,

*  w celu udoskonalania usług,

*  w celach archiwalnych (dowodowych),

*  ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

- firmom dostarczającym nam różnego rodzaju usługi, np. usługi kurierskie, księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, doradcze, zbierające opinie, ochroniarskie, sprzątania, i inne,

- innym niezależnym odbiorcom, np. takim, których oferta uzupełnia naszą ofertę, tj. wydawcom i producentom gier i akcesoriów, 

- uprawnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie, np. prokuraturze, policji, sądom, urzędom skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, i innym.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

W przypadku działalności naszego sklepu przystangier.pl nie zachodzi potrzeba przekazywania danych do państw trzecich, w szczególności poza obszar Unii Europejskiej, czy innych organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane pozyskane w związku z przygotowaniem oferty i zawarciem umowy, przetwarzamy przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie, tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

PRAWA, JAKIE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZEWTARZANIEM DANYCH:

v  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

v  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

v  prawo do usunięcia danych,

v  prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

v  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

o   sprzeciw „marketingowy” – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

o   sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - podstawą zaprzestania przetwarzania danych w takiej sytuacji jest wykazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.

v  prawo do przenoszenia danych:

v  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

          jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego, którym aktualnie jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO

v  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie nam Państwa danych osobowych jest:

*   warunkiem zawarcia umowy i dokonania zakupu towarów lub usług,

*   warunkiem realizowania przez Administratora obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi, prowadzenia postępowań reklamacyjnych,

*   dobrowolne w przypadku, gdy chodzi o zgodę na marketing produktów i usług.

Odmowa podania danych skutkować będzie tym, że:

*   możemy odmówić złożenia zamówienia i jego realizacji,

*   możemy odmówić prowadzenia postępowania reklamacyjnego, rozstrzygania Państwa roszczeń, możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Informujemy, że dotyczące Państwa decyzje, podejmowane przez Administratora danych w ramach prowadzonej przez nas działalności (np. w sprawie zawierania umów), nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych, w tym na profilowaniu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w polityce plików cookies, konsekwencją takiego przetwarzania będzie przedstawianie reklam własnych produktów i usług w ramach programów afiliacyjnych na innych stronach internetowych oraz dopasowywanie oferty do przeglądanych produktów na stronie internetowej

 

DANE KONTAKTOWE

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem wskazanych kanałów komunikacyjnych:

 

E-mail na adres:                                     kontakt@przystangier.pl

 

Na adres korespondencyjny:                   Przystań Gier, ul. Bora-Komorowskiego 25/10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE